İsmet Binark Armağanı

“İsmet Binark Armağanı” tanıtım toplantısına davet

kapak resim İsmetBinark_davetiye

İki yıldır hazırlıkları sürdürülen “İsmet Binark Armağanı” isimli kitap tamamlanmış olup, tanıtım ve takdim aşamasına gelmiş bulunmaktadır.

İçindekiler

Sunuş

Arif AŞCI
Biyografisi ve Bibliyografyası İle İsmet Binark

Akif USLUY
İsmet Binark’ı Tanımak…

Şebnem ALANYA TOSUN – Alptekin TOSUN – Orhan YALÇIN – Nazan DÜDÜKÇÜ
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalına Başvuran Hastaların Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Selma ALPAY ASLAN
Dünden Bugüne Ermeni Ülküsü ‘The Armenian Cause’ ve Tehcirle İlgili Bilgi Kaynaklarının Yeterliliği Üzerine

Zinnet Amil ALTINKILIÇ
Al Jazeera Arşiv Departmanı ve Al Jazeera Markasına Kattıkları

Hakan ANAMERİÇ
Esareti Hafifleten İki Arkadaş: Kitap ve Müzik

Bilgin AYDIN
16.Yüzyıl Tahvil Ahkâm Defterleri

Murat CANDEMİR
Sultan II. Abdülhamid Döneminde Matbaa-i Âmire’nin Kapatılması

Orhan Murat ÇOLAK
II.Abdülhamid Döneminde Suçluların Fotoğraflanması: Beyoğlu Mutasarrıflık Fotoğrafhanesi ve Fotoğrafçı Komiser Mehmed Şemseddin Bey

Yaşar DEMİR
Birinci Dünya Harbi ve Sonrasında Türkiye’de İttihad-ı İslam Çalışmaları -Hilafetin Kaldırılması ve Fransa’nın Yaklaşımı-

Ceyhan GÜLER
Malezya’da Bilgi ve Belge Yönetimi Eğitimi

Hamza KANDUR
Milli Arşivlerin Kamu Kurumlarına Sunduğu Hizmetler:  Karşılaştırmalı Analiz

Mehlika KARAGÖZOĞLU-ASLIYÜKSEK
Türkiye’de Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Hazırlanan Lisansüstü Tezlerde Dijitalleşme ve Dijital Kültür Etkisi: 1993-2013

Esra Gökçen KAYGISIZ
Bilgi Merkezi Çalışanlarının İş Yüklerinin İş Doyum Düzeylerine Olan Etkisinin İncelenmesi

İshak KESKİN – Muhammet Hanefi KUTLUOĞLU
Eski İran Medeniyetinde Arşivler ve Arşiv Uygulamaları

Özgür KÜLCÜ
Bilgi İçerikli Kültürel Mirasın Yönetiminde Bütünleşik Sistemlerin Geliştirilmesi: Online Kaliforniya Arşivi Örneği

Mustafa MORİNA – Niyazi ÇİÇEK
Bağımsızlığın Ardından Kosova’da Arşivcilik

Hüseyin ODABAŞ
Türkiye’de Büyük Kentler Dışında Kurulan Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin Özellikleri ve Kurulmakta Olan Bölümlere Öneriler

Hüseyin ODABAŞ
Akademisyenlerin Yayıncılık Etiği Farkındalığı ve Eğilimleri: Atatürk Üniversitesi Örneği

İnci ÖNAL
Dünya Kültür Mirasının Film Arşivlerinde Yaşatılması

Özhan SAĞLIK
İstanbul’daki İlçe Belediyelerinin Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Elektronik Ortamdan Sunduğu Hizmetler

Ş. Nihal SOMER
Bir Osmanlı Kağıtçı Esnafının Terekesi

Lorans TANATAR BARUH
Türkiye’de Özel Arşivlerin Oluşumu Üzerine Bazı Düşünceler

Ümran Merve ÜTÜCÜLER
Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti: Uşak İli Karayolu Ulaştırma Sektöründe Bir Uygulama

Yusuf YALÇIN
Kent Arşivleri ve Türkiye

Kürşat YILDIRIM
Kadim Pamir Yolu Hakkında Bazı Malûmatlar

Kenan YILDIZ – Mustafa Birol ÜLKER
Özel Arşivlerin Kütüphane Koleksiyonlarındaki Yeri ve Hizmete Sunulması: İSAM Kütüphanesi Örneği

Malik YILMAZ
Öğrenme Kavramı ve Bireysel Öğrenmede Halk Kütüphanelerinin Yeri

Murat YILMAZ
Arşivciler ve Kütüphaneciler İçin Sosyal Medya ve Sosyal Medya Metri
Sunuş

İsmet Binark, uzun yıllar Türk kütüphaneciliğine ve arşivciliğine önemli katkıları olmuş bir kişidir. 1964 yılında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Kütüphanecilik Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış; 1967 yılında Milli Kütüphanede memuriyet hayatına başlamış ve burada şef, şube müdürü, başuzmanlık görevlerinde bulunmuş; 1971 yılında İngiltere’de ve Finlandiya’da arşivcilik üzerine araştırmalar yapmış; 1975 yılında ‘Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nin kurulması görevini üstlenmiş ve 1992-1997 yılları arasında mesleğin manevi bakımdan en itibarlı makamı olan Devlet Arşivleri Genel Müdürü olarak kamu hizmetini tamamlayarak emekli olmuştur. Ayrıca Ankara, Hacettepe ve Gazi Üniversitelerinde uzmanlık alanlarında dersler vermiş, mesleğin gelecek neslinin yetişmesinde rol almıştır.

Farklı disiplinlerde araştırmalar yapmasıyla tanınan İsmet Binark, başta kütüphanecilik ve arşivcilik konuları olmak üzere altmışa yakın eser kaleme almıştır. Eserlerini; Türk kitapçılık tarihi ve sanatları, Türk arşivcilik tarihi ve modern arşivcilik, Türk kültür tarihi, Ermeni meselesi, yakın dönem Türk parlamento tarihi, biyografi ve bibliyografya konularında telif etmiştir. Ayrıca iki yüzün üzerinde inceleme yazıları kaleme almış, milli ve milletlerarası kongrelerde tebliğler sunmuştur. Milli Kütüphanede başladığı meslek hayatını, eserleriyle ve “milli bir dava” olarak gördüğü “arşivcilik” sahasında öncülüğünü yaptığı özverili hizmetleriyle zirveye taşımıştır. Kendisi, özellikle arşivcilik mesleğinin Türkiye’de gelişmesinde büyük önemi haiz olduğuna inandığımız, mesleğin önde gelen isimleri tarafından kaleme alınmış ve önemli görülen bir kısım uluslararası literatürün projelendirilerek Türkçeye kazandırılmasında oynadığı rolle, aynı görevi üstlenenler arasında üstün bir konuma sahiptir. Bu eserlerin temel mesleki araştırma yapanlar arasında halen kullanılması, tercüme edilecek eserlerin seçiminde ne denli titiz davranılmış olduğunun açık bir işaretidir ve görev süresi boyunca yapılmış mesleki tercüme faaliyetlerinin yönetilmesinde de oldukça başarılı olunduğunu göstermektedir.

Arşiv Emektarlarına Armağan (2013) adıyla hazırlanan ve Türk arşivciliğine hizmeti geçenlere ithaf edilmiş olan eserin yayını sonrasında bir dost meclisinde gündeme gelen bu armağan kitabının hazırlanmasında birçok kişinin gerek fikirleriyle gerekse yazılarıyla önemli katkıları olmuştur. Değerli çalışmalarını Türk kütüphaneciliğine ve arşivciliğine fiilen kırk yıl hizmet vermiş ve halen Türk kültürü üzerine çalışmalarını sürdüren Sayın Binark’a ithaf etmişlerdir. Katkılarından dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Sayın İsmet Binark’ın Türk arşivciliğine ve kütüphaneciliğine sağladığı katkılara küçük bir karşılık olarak hazırlanmış olan bu kitap, kendisine karşı hissedilen sevgi, saygı, dostluk ve minnet duygularımızın, onu hiç unutmayacağımızın da açık bir ifadesidir. Kendisi, hizmetlerinden dolayı bir armağan kitapla onurlandırılmayı fazlasıyla hak etmiştir. Ancak bu, özellikle arşivcilik ve kütüphanecilik alanına vakfettiği uzun bir zamana yayılan oldukça yoğun mesainin ve emeğin karşılığı olamayacak kadar küçük bir armağandır.

Bu armağan kitabında, -Sayın Binark’ın ilgi ve çalışma alanlarının genişliği dikkate alınarak- konu sınırlamasına gidilmemiştir. Kitap içinde yirmi dokuz makale yer almaktadır. Bunların ilk ikisi Sayın Binark’ın hayatı, eserleri ve mesleğe ilişkin görüşlerini; yirmi yedisi ise, başta arşivcilik, kütüphanecilik ve tarih konuları olmak üzere farklı alanları içermektedir. Bu kitapta yer alan makaleler, konu tasnifine gidilmeksizin yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır. Kaynak gösterme ve kaynakça oluşturma gibi ortak olması gereken bazı uygulamaların standart olmasına dikkat edilmeye çalışılmıştır. Kitap içinde yer alan özgün makalelerde verilen bilgiler ve gösterilen kaynaklarla ilgili sorumluluklar, makale yazarlarına bırakılmıştır.

Bu armağan kitabının hazırlanmasında en fazla katkıyı sağlayan makale yazarlarına, kitabın kapak tasarımını yapan Gönül Göner’e ve sade bir fikrin bir kitapta vücut bulma aşamasına gelinceye kadar maddi ve manevi emeği geçen herkese tekrar şükranlarımızı arz ederiz.

İshak Keskin
İstanbul, Haziran 2015

Share and Enjoy !

0Shares
0

0
0

Share